Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

Uranus 3, 4 och Vulcanus 7, 8, Röda husen

Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vinnaren.

Förslaget Livet på Krukmakaregatan kommer att ligga till grund för kommande detaljplan där byggherren med projektteam erbjuds att delta i detaljplaneprocessen och teckna ett markanvisningsavtal med kommunen.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2021. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att inom kvarteren Sparven, Staren, Strutsen, Syrsan, Trollsländan och del av Tusenfotingen:

 • bekräfta rådande användningsförhållanden,
 • skapa tydliga planhandlingar,
 • möjliggöra en större byggrätt samt att
 • säkerställa befintliga kulturvärden så att befintliga karaktärsdrag behålls.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Beslut om planuppdrag och godkännande inför samråd togs av SBN den 8 mars. Samråd har varit under mars och april.
Granskningstiden är mellan den 5 december till den 20 december. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 20 december till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se
Detaljplanen väntas antas under våren 2023.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
Telefon: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 2.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.
Utlåtande, samråd Pdf, 200.9 kB.

Kartåsen 1:1, Filsbäck verksamhetsmark

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsmark i Filsbäck.

Sidan kommer att uppdateras med information i samband med samråd som beräknas ske under första kvartalet 2023.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en dateljplan för området i juni 2020. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

 • Plankarta
 • Planbeskrivning

Del av Råda 5:1 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 9 maj 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Sannorna 5:1, del av (badhuset) – Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att uppföra ett nytt badhus i anslutning till Framnäsbadet. Ett nytt badhus i området ligger också i linje med att öka attraktiviteten i området tillsammans med ny strandpromenad, vattenpark, långbryggor aktivitetsytor mm som kommer att anläggas i anslutning till Framnäsbadet.

Förslaget med nytt badhus får också ses som en del i ett förverkligande av viljeinriktning för ett framtida Framnäsområde där önskemål finns om att uppföra bostäder, hotell mm som vid ett genomförande gör att staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen var utställd för samråd fram till t o m den 6 oktober 2021 och nu arbetas den om inför nästa skede i planprocessen - granskningen. 

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

 Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) - Granskning

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.

Detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter för bostäder tillskapas utan syftar i huvudsak till att reglera och befästa redan befintliga förhållanden. Istället är syftet att ge förutsättningar för de fiske- och besöksanknutna verksamheter som redan finns och möjliggöra att dessa kan utvecklas över tid. Bebyggelsen vid fiskeläget på Spikudden regleras i linje med vad som tidigare uttryckts i arrendeavtal och tillhörande bygganvisningar. Lovplikten utökas generellt för den bebyggelse som anses bevarandevärd ur kulturmiljöperspektiv.

Befintlig parkering i öst tillåts att expandera och omfatta ställplatser för husbilar, tömningsstation, toalett med mera. En ny parkering söder om bostadsbebyggelsen etableras för att avlasta befintliga parkeringar under turistsäsong och vid evenemang. Från den nya parkeringen till fiskeläget anläggs en delvis ny gång- och cykelväg.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Förslag till ändring av detaljplanerna är utställt för granskning under tiden den 23 december 2022 till den 20 januari 2023. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 20 januari 2023 till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Skaven-Nore fritidshusområde (Ändring av detaljplaner) - Granskning

Syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att ändra tillåten byggnadsarea för huvud och
komplementbyggnad till 125 m² respektive 45 m² byggnadsarea. Genom utökad
byggrätt tillgodoses förändrade krav på boendestandard inom området.
Prickmarkerad mark (där byggnad inte får uppföras) ersätts med en placeringsbestämmelse med ett minsta avstånd till fastighetsgräns om 4,5 meter. I samband med planändringen görs en översyn av befintliga u-områden (mark
tillgänglig för underjordisk ledning) som inte används och kan tas bort.
I övrigt ska planbestämmelser i respektive detaljplan fortsätta att gälla.

Läsanvisning

Denna detaljplaneändring berör hela Skaven-Nore fritidshusområde och därmed sju stycken detaljplaner, eller tidigare planändringar. För att effektivisera
handläggningen av detaljplanerna har samma dokument, planbeskrivningen, används för samtliga planer. I planbeskrivningarna nedan beskrivs och belyses därför planernas förutsättningar, planeringsunderlag, konsekvenser och genomförande med samma text, endast innehållet under rubrik 3, “Motiv till detaljplanens regleringar”, varierar utifrån vilka ändringar som görs i respektive plan. När benämningen “planområdet” används i planbeskrivningen avses samtliga planer inom Skaven-Nore fritidshusområde.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Synpunkter som kommit in under samråd- och granskningstid har sammanställts i ett granskningsutlåtande, se länk nedan. Detaljplaneändringarna beräknas antas i Miljö-och byggnadsnämnden den 7 februari 2023.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Sävare 19:1 m fl, del av, Vinninga trädgårdsby - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av tätorten Vinninga genom att pröva lämpligheten för bostäder och ej störande verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få en karaktär med trädgårdsstaden som förebild som innebär småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer.

Planförslaget innehåller:

 1. Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 2. Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhis­toriskt värde.
 3. Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler ej störande verksamheter samt för besöksanläggningar, till exempel för kul­tur- och idrottsverksamhet.
 4. Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation och plats för damm och ytor för fördröjning av dagvatten.
 5. Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopp­las med omgivande gatunät.
 6. Breddning av industrigatan Maskrosvägen.
 7. Område för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 8. En ombyggnation av anslutningen till Varavägen från planområdet med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och övergång för oskyddade trafikanter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen som framgår på sidan 3.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 januari 2023. Planen kommer inom kort att finnas tillgänglig under fliken, Detaljplaner - gällande.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Städet, del av kvarteret - Samråd

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom kontor, centrumfunktioner och verksamheter i befintliga byggnader där det i dag enbart tillåts industri. Planen möjliggör även att torgytor och gångstråk säkerställs som allmän platsmark. Gatan Västra hamnen delas upp för fordonstrafik och gång- och cykel och i samband med det föreslås ett översvämningsskydd anläggas.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd under tiden 12 april t o m 3 maj. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 3 maj till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: