Detaljplaner - pågående

Filsbäck 2:108 m fl - Filsbäck östra

Här planerar vi för ca 150-200 nya bostäder i ett grönskande landskap – med gångavstånd till allt från badplats till golfbana.

Filsbäck 2:4 m fl - Filsbäck västra

Filsbäck västra planeras bli ett nytt större bostadsområde i Filsbäck och som knyter orten närmare Lidköpings stad.

Järpås 3:59, del av - Järpås stationshus

Trafikverket avser sälja Järpås före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram en detaljplan för stationshuset som föreslås planläggas för centrum-, handel-, kontor- och kulturändamål.

Kartåsen 1:1 - Filsbäck verksamheter

Inom kommunen finns efterfrågan på planlagd mark för att etablera verksamheter. Målsättningen med området är att mindre verksamheter såsom kontor, lager och service kan etableras.

Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

Vid Hyllingssund, norra Kålland, prövas nu om det är möjligt att bebygga ca 20 bostadstomter längs en enskild väg. Området är idag är glesbeväxt skog, huvudsakligen lövskog.

Otterstads-Berg 2:26 med flera - Spiken

Detaljplanen ska dels ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheterna för Spiken som fiskeläge och besöksmål och dels reglera redan befintliga förhållanden.

Råda 5:1, del av - Silverbyn

Sektor samhälle har fått i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten för bostäder i Silverbyn.Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus.

Sannorna 1:3 m fl - Framnäs bostadsetapp 1

Framnäs bostadsetapp 1 är ett projekt som ska möjliggöra sjönära bostäder i ett av Lidköpings mest intressanta och attraktiva områden.

Sannorna 5:1, del av - Nytt badhus, Framnäs

Arbete med att ta fram alternativa förslag på platser i Framnäsområdet pågår just nu och ska presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av april

Sannorna 6:1, del av - Hamnområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en justering inom hamnområdet för att kunna möta framtida krav på en effektivare godshantering, större fartyg och förbättrad logistik för hamnverksamheten.

Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på del av Led 2:4 med visst inslag av centrumverksamhet. Området ska bidra med en högre och tätare exploatering.

Skyffeln 2 - Esplanaden/Lunnelidsvägen

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett flerbostadshus längs med Esplanaden med ca 20 lägenheter i upp till fyra våningar mot Esplanaden och tre våningar mot gården.

Städet med flera - Västra hamnen

Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom kontor, centrumfunktioner och verksamheter i befintliga byggnader där det i dag enbart tillåts industri.

Sävare Skogstorp - Hovby

Detaljplan för verksamhetsmark vid Hovby.

Uranus/Vulcanus - Röda husen

Detaljplanen syftar till att säkerställa befintliga röda hus samt möjliggöra en förtätning med i huvudsak bostäder.