Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Dokumentinformation

Fastställt av: Bildningsnämnden
Fastställt, datum: 2023-06-15
Dokumentsansvarig: Områdeschef grundskola, Sektor bildning
Ansvarig för revidering: Enhetschef administration och bemanning
Gäller för: Område grundskola
Gäller till, datum: Tills vidare

1. Inledning

1.1 Syftet med reglerna

Dessa regler har till syfte att tydliggöra vad som gäller för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommun. De ska säkerställa en likvärdighet och en tydlig turordning för de fall då antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Syftet är att det ska finnas en förutsebarhet för alla berörda i vad som är avgörande för vem som tilldelas vilken plats.

Det ska påpekas att detta regelverk inte kommer att säkerställa att alla får den skolplacering de önskar. Däremot ska det säkerställa att alla elever garanteras en skola nära hemmet, i enlighet med skollagens bestämmelser.

Skolplacering i resursskola och i grundsärskola omfattas ej av detta regelverk.

1.2 Bakgrund

Skollagen (2010:800) reglerar hur skolplaceringar till ordinarie grundskola ska gå till (9 kap 15 § samt 10 kap 30 §). Enligt första stycket i de båda aktuella paragraferna ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på en placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Detta är ett uttryck för närhetsprincipen, vilken utgår från att alla elever har rätt till en skolplacering nära hemmet. Vad som är definitionen av ”nära” framgår dock inte, och vad som får anses som ”nära” kan skilja mycket beroende på lokala omständigheter. Det ska dock poängteras att ”nära” inte innebär den närmsta skolenheten, utan endast en skolenhet inom rimligt avstånd från hemmet.

I andra stycket, i de båda ovan angivna paragraferna, framgår att kommunen annars får frångå vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Enligt den praxis som utarbetats av Skolväsendets överklagandenämnd är det självklara exemplet på betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter att en skola är full, dvs att det finns fler sökande än vad det finns tillgängliga platser. Att då bereda plats till alla sökande skulle medföra organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

2. Ansökan om placering vid en skolenhet

2.1 Ansökan från vårdnadshavare

Beslut om skolplacering fattas efter ansökan från elevens vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare till elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 erbjuds att göra ett aktivt skolval. Vårdnadshavare har dock möjlighet att ansöka om skolplacering hela året.

En elev kan inte ansöka i förväg till en skolenhet om det avser start i förskoleklass eller årskurs 7. Det finns inget kösystem, utan alla ansökningar som inkommit under skolvalsperioden hanteras likvärdigt. Det spelar alltså ingen roll vilken dag ansökan inkommer under den period som skolvalet pågår.

Skolvalet görs i första hand via e-tjänst. Vid behov av blankettansökan hänvisas vårdnadshavare att vända sig till kommunens kontaktcenter.

2.2 Skolvalet och vem som omfattas

Elever folkbokförda i Lidköpings kommun som ska börja förskoleklass bjuds in till skolvalet. Elever som höstterminen årskurs 6 är folkbokförda i Lidköpings kommun, oavsett om de går på skolenheter i Lidköpings kommun eller ej, bjuds in till skolvalet inför årskurs 7. Elever som går i årskurs 6 men inte är folkbokförda i Lidköpings kommun har möjlighet att delta i skolvalet utifrån gällande urvalskriterier men får ingen specifik inbjudan.

Skolvalet sker under början av vårterminen samma kalenderår som eleverna ska börja i den sökta årskursen. Datum för skolvalsperioden kan variera något från år till år.

Vid skolvalet har vårdnadshavare möjlighet att ange upp till tre önskade skolenheter, i rangordning utifrån önskemål i första hand, andra hand, osv.

2.3 Begränsningar vid skolvalet

Vårdnadshavares möjlighet att ansöka om skolplacering avser endast skolenhet och därmed inte klass- eller förskoleklassplacering, lärare eller annat.

Ansökan om placering i grundsärskola, resursskola eller i särskild undervisningsgrupp hanteras inte inom ramen för skolvalet.

Ansökan till fristående skolor inom eller utanför Lidköpings kommun sker inte heller inom ramen för det kommunala skolvalet. Ansökan görs i de fallen direkt till respektive skolenhet. Vårdnadshavare som gjort ansökan till en fristående skolenhet kan parallellt med denna delta även i det kommunala skolvalet. Observera att om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val i skolvalsprocessen i Lidköpings kommun kommer eleven, så länge någon bekräftad placering på den fristående skolan inte är klar, att placeras enligt vad som anges nedan då ansökan inte inkommer (se avsnitt 2.5). Skulle eleven sedan få en placering på den fristående skolan kan den tilldelade platsen på den kommunala skolenheten sägas upp.

2.4 Inflyttning eller önskemål om skolgång i annan kommun

Elever som i samband med höstterminen ska flytta till Lidköpings kommun kan delta i skolvalet, och ska i så fall ange elevens kommande folkbokföringsadress i ansökan.

Vid inflyttning eller ansökan som sker utanför skolvalets period används e-tjänst.

Elever folkbokförda i Lidköpings kommun har enligt gällande urvalskriterier företräde framför elever folkbokförda i andra kommuner. Detta innebär att elever som avser flytta till Lidköpings kommun, men som vid tidpunkten för skolvalet fortfarande är folkbokförda i annan kommun, inte får samma företräde.

Elever folkbokförda i Lidköpings kommun men som önskar skolgång i en annan kommun vänder sig direkt till den önskade kommunen med sin ansökan. Observera att om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val i skolvalsprocessen i Lidköpings kommun kommer eleven att placeras enligt vad som gäller då ansökan inte inkommer. Skulle eleven få en placering i annan kommun kan den tilldelade platsen i Lidköpings kommun sägas upp.

2.5 Om ansökan inte inkommer eller om vårdnadshavare inte är överens

Frågor om skolplacering är av sådan art att det krävs att vårdnadshavare är överens om placeringen. Det innebär att då en elev har två vårdnadshavare ska båda godkänna en ansökan om skolplacering.

Om det efter avslutad skolvalsperiod saknas en komplett skolvalsansökan till förskoleklass för en elev – antingen för att vårdnadshavare inte inkommit med en ansökan eller för att vårdnadshavare inte är överens om skolplacering – registreras eleven som förstahandssökande till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Eleven deltar sedan i skolplaceringsprocessen på samma premisser som alla andra elever och får en skolplacering baserat på kommunens urvalskriterier.

Om det efter avslutad skolvalsperiod saknas en komplett skolvalsansökan till åk 7 för en elev – antingen för att vårdnadshavare inte inkommit med en ansökan eller för att vårdnadshavare inte är överens om skolplacering – registreras eleven som förstahandssökande till den skola vars skolutvecklingsområde eleven tillhör. Om eleven vid tidpunkten för skolvalet inte innehar en F-6 skolplacering inom något av skolutvecklingsområdena används elevens folkbokföringsadress och F-6 skolornas geografiska upptagningsområde för att avgöra vilket skolutvecklingsområde eleven tillhör. Eleven deltar sedan i skolplaceringsprocessen på samma premisser som alla andra elever och får en skolplacering baserat på kommunens urvalskriterier.

Om det i samband med en elevs inflyttning till Lidköpings kommun (utanför skolvalsperioden) inte inkommer en skolvalsansökan eller om vårdnadshavare inte är överens om skolplacering placeras eleven vid en skolenhet nära hemmet (med hemmet avses elevens folkbokföringsadress).

Anledningen till detta är att barnets skolgång måste lösas så att rätten till utbildning inte äventyras, även om vårdnadshavarna inte är överens. Det innebär att en placering i grundskolan kan ske mot en vårdnadshavares önskemål. Detta gäller även vid inflyttningar. Placeringen sker då utifrån dessa regler samt med beaktande av barnets bästa.

2.6 Elevens placering då vårdnadshavares ansökan om skolplacering avslås

Om en elev inte erbjuds plats enligt vårdnadshavares förstahandsval kommer eleven att ges likvärdiga förutsättningar, som övriga sökanden till aktuell skolenhet, att delta i urvalet för sitt eventuella andrahands- eller tredjehandsval.

Om samtliga önskade placeringar avslås placeras eleven vid en skolenhet nära hemmet.

2.7 Skolbyte

Vårdnadshavare till en elev som under pågående läsår önskar byta skolenhet kan när som helst under året lämna in en ansökan om skolval via e-tjänst.

3. Beslut om placering vid skolenhet

3.1 Beslutsprocessen

Efter att skolvalsperioden avslutats handläggs samtliga ansökningar enligt vad som beskrivits ovan. För skolpliktiga elever där ansökan inte inkommit eller där vårdnadshavare inte är överens registreras eleven som förstahandssökande till en skola i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 2.5. I de fall där elevens förstahandsval kan tillgodoses går ett besked ut till vårdnadshavare att eleven är placerad på önskad skola. I de fall där elevens förstahandsval inte kan tillmötesgås skickas ett avslagsbeslut tillsammans med besvärshänvisning och besked om vilken skolenhet eleven placerats på. Samma sak gäller om inte heller andrahandsvalet eller tredjehandsvalet kan tillmötesgås.

Inför skolvalsprocessen tar skolvalsansvarig tillsammans med rektorsgruppen fram uppgift om det antal elever som i samband med skolvalet kan ges plats på respektive skolenhet i förskoleklass och årskurs 7.

3.2 Urvalskriterier

Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (till exempel om det är fler sökande än vad det finns platser på en skolenhet) tillämpar kommunen följande urvalskriterier i nämnd ordning:

Vid val till förskoleklass

  1. Eleven är folkbokförd i Lidköpings kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Lidköpings kommuns förskoleklasser och grundskolor.
  2. Eleven har äldre syskon på önskad skolenhet i årskurs F-6 (syskonförtur).
  3. Eleven är folkbokförd i önskad skolenhets upptagningsområde.
  4. Avstånd till önskad skola. Ju längre avståndet är desto mindre berättigad är eleven till en plats vid den ansökta skolenheten.
  5. Lottning

Vid val till årskurs 7

  1. Eleven är folkbokförd i Lidköpings kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Lidköpings kommuns förskoleklasser och grundskolor.
  2. Eleven innehar vid tidpunkten för skolvalet en skolplacering i en kommunal F-6 skola som ingår i önskad högstadieskolas skolutvecklingsområde.
  3. Avstånd till önskad skola. Ju längre avståndet är desto mindre berättigad är eleven till en plats vid den ansökta skolenheten.
  4. Lottning

3.3 Syskonförtur

Med syskonförtur avses att en elev har ett äldre syskon inskrivet upp till årskurs 6 på den aktuella skolenheten den termin eleven ska börja. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda i samma hushåll, men inte har samma vårdnadshavare.

3.4 Avstånd

Mätning av avstånd görs av kommunen med samma systemstöd för alla. Det avstånd som avses i urvalskriterierna är faktiskt avstånd (utifrån farbar väg, gång- eller cykelväg när dessa finns tillgängliga) mellan bostaden och skolan. Lidköpings kommun utgår från elevens folkbokföringsadress vid samtliga skolplaceringar.

3.5 Lottning

I de fall då kommunen inte kan avgöra vilken elev som är mest berättigad till den sökta skolplaceringen enligt urvalskriterierna 1-4 för förskoleklass och 1-3 för årskurs 7 (till exempel om två elever har exakt lika långt avstånd till önskad skolenhet) blir lottning utslagsgivande vid skolplaceringen.

3.6 Skolutvecklingsområden

De tre kommunala högstadieskolorna har etablerade samarbeten med de kommunala F-6 skolor som ingår i deras respektive skolutvecklingsområde. Dessa samarbeten har bland annat till syfte att förbättra övergångarna från F-6 till årskurs 7 genom t.ex. gemensamt arbete med undervisningen i moderna språk. En elev som vid tidpunkten för skolvalet innehar en placering på en F-6 skola i den önskade högstadieskolans skolutvecklingsområde ges därför företräde till en placering på den högstadieskolan.

3.7 Upptagningsområden

De kommunala upptagningsområdena fastställs av Bildningsnämnden och ses regelbundet över. Dessa områden syftar till att säkerställa att varje elev ska ha en möjlighet att gå på en skolenhet nära hemmet, vilket inte innebär att det med självklarhet ska vara den skola som är närmast hemmet. Dessa områden är också ett underlag för kommunens samhällsplanering och ska också bidra till att tillse att det finns lämpliga färdvägar mellan hemmet och skolenheten. Slutligen utgör det underlag för att fastställa rätten till skolskjuts.

Upptagningsområdena ses över regelbundet.
Här kan du se vilket upptagningsområde en elevs folkbokföringsadress tillhör.

3.8 Skolskjuts

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. Skolskjutsarna organiseras utifrån skolornas upptagningsområden, vilket innebär att rätten till skolskjuts begränsas då en elev väljer en annan skola än den vars upptagningsområde eleven tillhör. Läs mer skolskjutsregler

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se