Förmyndare

Barn under 18 år är underåriga och omyndiga. Ett omyndigt barn saknar som regel rättslig handlingsförmåga. Med rättslig handlingsförmåga menas att själv kunna företa rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta sin egendom. Däremot har ett barn rättskapacitet, vilket innebär att det kan förvärva rättigheter och skyldigheter till exempel äga en fastighet. Ett omyndigt barn måste därför ha en ställföreträdare som kan företräda dess intressen och rätt. Denna person som förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångar kallas förmyndare.

Legala förmyndare

De flesta barn har sina föräldrar/förälder som ställföreträdare, så kallade legala förmyndare. Föräldrarna ansvarar, såsom vårdnadshavare, för barnets person. Det vill säga försörjning, omvårdnad och fostran. Saknar en omyndig legala förmyndare eller behöver legal förmyndare en medförmyndare beslutar domstol om en särskild förordnad förmyndare.

Förmyndares förvaltning och dess tillsyn

Alla förmyndares, legala såväl som särskilt förordnade, förvaltning står under tillsyn av överförmyndaren oavsett hur stora eller små tillgångar det omyndiga barnet har.

Lagstiftningen utgår dock från att de flesta föräldrar förvaltar sitt barns tillgångar på ett betryggande sätt. Den grundläggande regeln är därför att föräldrars förvaltning av sitt barns tillgångar inte behöver kontrolleras så länge de understiger ett värde motsvarande åtta prisbasbelopp, för närvarande är detta cirka 420 000 kronor (2023). I praktiken kommer tillsynen därför att koncentreras på föräldrars förvaltning där barnet har egna tillgångar till ett högre värde eller om barnet helt eller delvis äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

Även när en omyndig genom arv eller testamente får pengar till ett värde över ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll ska den som sköter utbetalningen från dödsboet sätta in den omyndiges pengar hos bank eller kreditmarknadsföretag med uppgift om att pengarna inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Detta regleras i bestämmelse i föräldrabalken och inkluderar även utbetalningar över ett prisbasbelopp till omyndig från försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp, från pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen om individuellt pensionssparande, från brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen, vid utbetalning av skadestånd enligt skollagen (2010:800) och från myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.

Erfarenheten har visat att en liten grupp föräldrar inte förvaltar barnets tillgångar på ett betryggande sätt eller att deras levnadsförhållanden är sådana att det kan misstänkas att de inte förvaltar tillgångarna på ett betryggande sätt. Överförmyndaren har då både rätt och skyldighet att ingripa i föräldrarnas fria förvaltning genom beslut om skärpande föreskrifter. Ett sådant beslut innebär att barnets tillgångar spärras även sådana under åtta basbelopp.

Överförmyndaren har också rätt att från förmyndarna infordra alla uppgifter som behövs för att utöva tillsynen. När det gäller en av överförmyndaren kontrollerad förvaltning är föräldrarna skyldiga att varje år, till överförmyndaren, ge in en så kallad årsräkning över sin förvaltning. Överförmyndaren kan även besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande oavsett tillgångarnas värde.

Texten ovan är hämtad från Svenska kommuner och landstings (SKL) cirkulär 2001:32.

 

Läs gärna Bankföreningens informationsblad: Barns tillgångar Pdf, 913.8 kB.

Omyndiga som avser att bedriva näringsverksamhet

Den omyndiges föräldrar ska tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrar företräder även sitt omyndiga barn i ekonomiska och juridiska angelägenheter. Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Under vissa förutsättningar får förmyndarna, om överförmyndaren samtycker till det, låta ett barn som har fyllt sexton år bedriva näringsverksamhet.

Enligt föräldrabalken 13 kap. 13 § får överförmyndaren lämna samtycke till att förmyndarna låter den omyndige bedriva näring, endast om ”Den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges”.

Framförallt innebär regel att den rörelse som avses bedrivs inte medför alltför stora ingrepp eller risker för den omyndiges ekonomi. En omyndig som med samtycke bedriver näring får enligt föräldrabalken 9 kap. 5 § själv ingå rättshandling inom ramen för rörelse, dock inte köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt m.m. Detta betyder att den omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, låna ut pengar, pantsätta egendom med mera.

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi. En enskild firma och ett handelsbolag innebär att den omyndige själv (tillsammans med de andra bolagsmännen) står ansvarig för att ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom företaget. Ett kommanditbolag innebär dock en lägre risk. Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finna minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han/hon
alltså bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han/hon satt in i företaget.

Ansökan

För att överförmyndaren ska kunna pröva frågan om samtycke till att överförmyndaren låter en omyndig bedriva näringsverksamhet krävs en ansökan underskriven av båda förmyndarna. Detta då förmyndare utövar förmyndarskapet över den omyndige gemensamt. Om barnet har två förmyndare krävs därför bådas underskrift på ansökan. En förälder som är vårdnadshavare är även förmyndare för barnet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se