Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Lidköpings kommun har en visselblåsarfunktion som är till för anställda, före detta anställda, praktikanter och vissa andra grupper som har kontakt med kommunen.

Vår förhoppning är att alla anställda i Lidköpings kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår. Som medborgare finns det flera sätt att kontakta kommunen kring synpunkter - visselblåsarfunktionen är inte menad att användas för detta.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för andra befintliga kanaler för dialog. I första hand bör man som anställd kunna vända sig till sin närmaste chef eller fackliga ombud.

Vilka grupper som omfattas av visselblåsarlagen kan du läsa om under frågor och svar.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Lidköpings kommuns nämnder och dess förvaltningar. För visselblåsningar som rör Lidköpings kommuns bolag så hänvisas till respektive bolags hemsida.

Exempel på saker att anmäla

  • Luftfakturering och överfakturering
  • Intressekonflikter och jäv
  • Kontrakt och avtal
  • Mutor
  • Arbetsvillkor
  • Skattelagstiftning
  • Felaktig befattning med egendom

Att göra en anmälan

Du kan anmäla missförhållanden genom den externa och oberoende mottagningsfunktionen Lantero . För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, telefonnummer finns i länken nedan. En intern utredningsgrupp inom Lidköpings kommun kommer att bedöma ärendet och lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare. https://lantero.report/lidkopingskommun Länk till annan webbplats.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Kontakt

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till vår externa leverantör info@lantero.se.

Vid frågor om hanteringen inom Lidköpings kommun kan du vända dig till Lidköpings kommuns Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Varför har Lidköpings kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med Lidköpings kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Lidköpings kommun om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan på annat sätt.

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Alla personer som är anställda i kommunen har sedan lång tid tillbaka en tryck- och yttrandefrihet i förhållande till arbetsgivaren. Denna frihet är inte avsedd att inskränkas på något sätt genom visselblåsarlagen, utan gäller fortsättningsvis.

De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Personer som rapporterar i egenskap av till exempel elever, patienter eller medborgare i allmänhet omfattas inte av lagens skydd.

Här kan ni läsa om vilka grupper som omfattas av skyddet enligt visselblåsarlagen. Länk till annan webbplats.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

För visselblåsningar som rör Lidköpings kommuns bolag så hänvisas till respektive bolags hemsida.

När ska funktionen inte användas?

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

Hur hanteras anmälningarna?

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. Ärenden skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom Lidköpings kommun som kommer att bedöma ärendet och eventuellt lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden sker utredning av extern part.

Hur hanteras min anonymitet som anmälare?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Lidköpings kommun för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?

För rapporterande personer som skyddas av visselblåsarlagen får Lidköpings kommun som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Omfattas anmälan av sekretess?

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter eller vara helt anonym. Vi efterfrågar inga personuppgifter om du inte själv väljer att lämna dem.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Kommunstyrelsen, Lidköpings kommun

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

kommun@lidkoping.se

Med vilken rätt behandlar vi de personuppgifter du valt att lämna:

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna gallras hos Lantero när ärendet är avslutat. Personuppgifter som är del av allmän handling hos kommunen gallras enligt arkivlagen och andra gällande regelverk.

Har du frågor om hur Lidköpings kommun behandlar personuppgifter:

Via länken nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Här hittar du även kontaktuppgifter till dataskyddsombud eller information om du har synpunkter eller vill lämna klagomål.

Behandling av personuppgifter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se