Rörelse är viktigt - Make a move

Goda vanor och beteenden som påverkar vår hälsa grundläggs tidigt i livet. De vanor vi etablerar som barn påverkar i hög grad hur vi väljer att leva som vuxna. Alltså är det särskilt viktigt att mindre barn får med sig rörelse som en naturlig del i vardagen. Här i Lidköping vill vi skapa goda förutsättningar för ett aktivt liv.

Rörelse i skolan

I förskolans läroplan ingår att barn ska stöttas i att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljöer. På så vis får barnen chans att uppleva rörelseglädje och utveckla intresset för olika former av rörelse. I skolan når vi alla barn, även dem som rör sig allra minst. Grundskolans läroplan säger att eleverna ska hjälpas till att utveckla allsidiga rörelseförmågor och god kroppsuppfattning. De ska erbjudas fysisk aktivitet under hela skoldagen exempelvis genom pulshöjande inslag i undervisningen, utomhuspedagogik och rastaktiviteter. Med utgångspunkt i rörelseförståelse kan skolor stimulera till rörelse. Exempelvis med hjälp av genomtänkt utformning av inomhus- och utomhusmiljöer eller säkra och trygga skolvägar så att barnen kan gå eller cykla till och från skolan. Att erbjuda rastaktiviteter som utgår från rörelseförståelse får flera positiva följder, som ökad gemenskap och minskad mobbning.

Make a move-satsning

Make a move sprider kunskap och testar nya sätt att utveckla ett rörelserikt samhälle. Make a move är en långsiktig satsning för ökad rörelse och förbättrad hälsa i Västra Götaland. Tillsammans med andra aktörer från olika samhällssektorer sprider vi tillsammans kunskap och skapar konkreta insatser som bidrar till ett mera rörelserikt och hållbart samhälle. Vi testar nya grepp och tar fram goda exempel som visar att det är möjligt och kan sporra fler att följa med.

Läs mer om Make a move Västra Götaland här Länk till annan webbplats.

I satsningen ingår ett antal förskolor och skolor som utformar och testar nya sätt att utveckla en rörelserik vardag för barnen. Följande aktiviteter genomförs med deltagande förskolor och skolor inom projektet:

Utbildning för personal

Personalen får utbildning och stöd i hur de kan använda sig av rörelseförståelse för att uppmuntra barnen att röra sig under vistelsen i förskola och skola. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska moment för att personalen ska få en större förståelse för rörelseförståelse och få med sig konkreta exempel på aktiviteter. Utbildningsinsatserna syftar till att utveckla ett nytt förhållningssätt till rörelse hos personalen, vilket är en nyckel för att barnen ska få positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och våga utmana sig själva.

Personalen vittnar om att det skett en förflyttning i hur de tagit sig en det nya förhållningssättet. Här är ett exempel på citat från en förskolepedagog som belyser det nya förhållningssättet:

Vi har blivit bättre på att låta barnen få utmana sina egna riskbedömningar. Vill de exempelvis klättra på saker är vi närvarande och visar att vi tror på att de klarar av det. Det är fantastiskt att se hur de växer av det!

Processarbete

Varje förskola och skola som ingår i Make a Move upprättar vid starten en handlingsplan som blir vägvisande för arbetet för samverkansåret. Handlingsplanen innefattar en nulägesanalys, tillvägagångssätt, målsättning och plan för utvärdering. Rörelsegruppen på respektive förskola/skola ges också behovsanpassat processtöd löpande under året. En viktig del i arbetet är att förankra arbetet hos rektorerna samt att informera och kunskapshöja vårdnadshavare kring verksamheten.

Nätverksträffar

Genom projektet erbjuds pedagoger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning genom nätverksträffar ett antal gånger per termin. Mellan träffarna finns också möjlighet för personalen att dela med sig av goda erfarenheter och utmaningar de stöter på.

Samverkan med idrottsrörelsen

Projektet bygger broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen och skapar möjlighet för lokala föreningar att erbjuda prova-på-aktiviteter i samband med deras vistelse på förskola och skola, vilket kan öppna en väg för barnen in till föreningslivet.

Goda exempel från oss - genomförda, pågående och kommande

En hinderbana för både gammal som ung.

I Stenhammar finns en hinderbana för både gammal som ung.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se