Serveringstillstånd för alkohol

För att få servera eller sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat måste du ha ett serveringstillstånd. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Kommunen ska ha riktlinjer

Kommunen ska tillhandahålla både information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, och riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Det säger 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622). Med föreskrifterna menas lagstiftningen inom alkoholområdet i sin helhet.

De kommunala riktlinjerna är ett dokument där alkoholpolitikens mål kan förtydligas och spridas. (2) Riktlinjerna bör redogöra för:

 • Vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622), alkoholförordningen (2010:1636) och anslutande föreskrifter.
 • Hur kommunen tar hänsyn till olika förhållanden som kan finnas på lokal nivå när de prövar ansökningar om serveringstillstånd och utövar tillsyn.

Riktlinjerna bör spegla de lokala förutsättningarna som finns i kommunen när ansökningar om serveringstillstånd ska prövas, utifrån det utrymme som lagstiftningen ger. Det gäller exempelvis hur ofta tillsynsbesök planeras, hur informationsinsatser kommer att se ut och hur utbildningar ska genomföras. Riktlinjerna bör därför revideras regelbundet.

Riktlinjerna finns under Författningssamling, styrande dokument - Lidköpings kommun (lidkoping.se) som "Riktlinjer 2021 TIS". När du öppnat länken så välj Styrdokument samhälle.

Syftet med riktlinjerna

Syftet med de kommunala riktlinjerna för alkoholservering är att:

 • Göra det lättare att förutse om en planerad etablering kan beviljas tillstånd.
 • Kommunen ska behandla ansökningar om serveringstillstånd på ett likvärdigt sätt.
 • Bidra till en rättssäker, snabb och effektiv tillståndsprövning.
 • Bidra till en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn.

I riktlinjerna kan kommunerna informera allmänheten om hur de tillämpar alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler och rättspraxis, som i vissa fall ger kommunerna ett visst utrymme att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunernas riktlinjer får dock inte avvika från alkohollagen. Riktlinjerna får inte heller vara formulerade på sådant sätt att de kan tolkas som regler i lagens mening, det vill säga normgivande. Kommunerna har inte bemyndigande, alltså befogenhet, till normgivning enligt vare sig alkoholförordningen (2010:1636) eller regeringsformen (1974:152).

Lidköping
Charlotte Jespersson
0510-77 00 36
charlotte.jespersson@lidkoping

Grästorp, Götene, Herrljunga, Vara och Vårgårda
Annica Bringsved, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 12 97
Annica.Bringsved@lidkoping.se

Essunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda
Malin Lindholm, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 03 93
Malin.Lindholm@lidkoping.se

Falköping, Gullspång och Skara
Richard Brolin, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 13 30
Richard.Brolin@lidkoping.se

E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Serveringstillstånd som är aktuellt för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen Länk till annan webbplats.. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen. Kommunen är enligt alkohollagen skyldig att ha kommunala riktlinjer gällande serveringstillstånd.

Regler om serveringstillstånd finns i alkohollagen. Enligt alkohollagen får bara den som har serveringstillstånd sälja alkohol. Observera att även alkohol som ingår i en entré- eller deltagaravgift räknas som försäljning och kräver serveringstillstånd.

Har du ett serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Du ska kontinuerligt uppdatera serveringsansvariga

När behövs inte serveringstillstånd?

 • Då det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
 • Då det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Då det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska ske utan tillstånd.

För att göra en nyansökan om serveringstillstånd krävs ingen inloggningskod eller e-legitimation. Ansökan behandlas inte innan ansökningsavgiften är betald. Betala till bankgiro 863-5260. Se belopp i fliken om avgifter.

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.

Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är Miljö-Hälsa som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Krav för att få serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Kunskapskrav

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet görs hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet. Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats.

Mat

Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället dessutom ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokal

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö-Hälsa. Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. För uteservering ska förutom alkoholserveringstillstånd, upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Detta utfärdas av polismyndigheten i samråd med kommunen. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.

Om du vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, till exempel vid festivaler, kan du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Tillståndet kan sökas av företag och registrerade föreningar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Ett tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Servering till allmänheten

Alkoholen måste köpas in från Systembolaget eller partihandlare.

Servering till slutet sällskap

All alkohol måste köpas in från Systembolaget. För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget. Kan medlemskap lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Enligt alkohollagen får servering börja klockan 11:00 och ska vara avslutad senast 01:00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Kommunen får i sina riktlinjer ange vilka serveringstider som bör gälla.

Serveringstiderna har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem.

Permanent serveringstid efter klockan 02:00 beviljas inte. Utökad serveringstid vid enstaka speciellt tillfälle kan beviljas till klockan 03:00.

Serveringstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten är till klockan 01:00.

Allmänt gäller att serveringslokalen ska var utrymd ½ timma efter serveringstidens utgång.

Enligt Alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Arbetet med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.

 • Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätt in på bg: 863-5260.
 • Meddelande till mottagaren "Serveringstillstånd"
 • Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald.
 • Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad.
Avgifter för stadigvarnade serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Avgift för tillstånd

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap.

8 000 kr

Paustillstånd

5 000 kr

Ändring i tillståndet stadigvarande (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)

3 500 kr

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta).

600 kr

Provsmakning vid tillverkning

6 000 kr

Konkursförvaltare (max 3 månader)

3 000 kr

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/Bolagsändring

4 500 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme

4 000 kr


Tillfälliga serveringstillstånd

Avgift för tillstånd

Allmänheten längre än tre dagar

6 500 kr

Allmänheten upp till 3 dagar

5 500 kr

Slutna sällskap

800 kr

Slutna sällskap sammanhängande dagar - plus 100 kr/dag

100 kr

Paustillstånd (max 3 månader)

1 000 kr

Provsmakning vid arrangemang

4 000 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån)

1 000 kr

 

Övrigt

Övrigt


Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov)

1 500 kr

 

Grundavgift tillsyn - årligen

Grundavgift tillsyn - årligen


Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00.

2 500 kr

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00

4 000 kr

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00

5 000 kr

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00

6 000 kr

 

Tillsynsavgift - omsättning

Tillsynsavgift - omsättning


0 – 50 000

750 kr

50 001 – 100 000

1 500 kr

100 001 – 250 000

3 000 kr

250 001 – 500 000

6 000 kr

500 001 – 1 000 000

8 000 kr

1 000 001 - 5 000 000

12 000 kr

5 000 001 - 10 000 000

13 000 kr

10 000 001 -

14 000 kr

Utbildningen vänder sig till restauranger, företag med all personal som är berörda av frågor som alkohol, narkotika, doping och tobak. Utbildningen är byggd på nationella mål med en stark lokal förankring.

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent)

Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.

Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se