Jämförelser och mätningar

För att värdera om ett visst resultat är bra eller dåligt måste man jämföra sig med andra som producerar samma tjänster eller produkter. Lidköpings kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet.

Att känna till och öka kunskapen

De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå.

Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Det är också viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna förbättra verksamheten.

Vad är en medborgarundersökning?

Syftet med en medborgarundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Detta görs inom tre områden:

  • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
  • Attityder till kommunens olika verksamheter.
  • Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot föregående mätningar.Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Resultat medborgarundersökningar

Medborgarundersökning 2023 Pdf, 319.8 kB.

Läs mer om resultatet 2023

Läs mer om resultatet 2021

Ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och kostnadsutveckling i jämförelse med andra kommuner. Dessa mått ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Förvaltningarna har själva valt ut vilka mått som man anser vara särskilt intressant att följa och finns redovisade genom nedanstående länkar till databasen KOLADA. Denna databas drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Befolkningsutveckling Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats.

Kultur och fritid Länk till annan webbplats.

Utbildning Länk till annan webbplats. (Gymnasieskola och vuxenutbildning)

Barn och skola Länk till annan webbplats. (Förskola och grundskola)

Social- och arbetsmarknad Länk till annan webbplats. (Individ- och familjeomsorg)

Äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Räddningstjänst Länk till annan webbplats.

Bredband, elnät, renhållningen Länk till annan webbplats.

Effektivitet Länk till annan webbplats.

Finansiella nyckeltal Länk till annan webbplats.

Personal Länk till annan webbplats.

Definitioner

Vad är skillnaden på vägt och ovägt medelvärde? Och vad är Riket?

Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom att alla kommuners värde summeras och dividerar med 290. Om någon eller några kommuner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden. Ex: Ett ovägt medelvärde för alla kommuner avseende Meritvärde i åk 9 kommer att beskriva värdet för en genomsnittlig kommun.

Ett vägt medelvärde beräknas annorlunda. Då väger varje kommun olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare, patienter osv. Om det finns uppgifter för samtliga kommuner så kommer ett vägt medelvärde ”Alla kommuner” att vara samma sak som ett riksmedelvärde. Ett vägt medelvärde kan även beräknas för exempelvis en grupp kommuner eller kommunerna i ett län. Har alla kommuner värden kommer ett vägt medelvärde för alla kommuner att sammanfalla med riksmedelvärdet.

Riket är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare (brukare/patient/elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. Ex: Uppgiften om Riket för Meritvärde i åk 9 beskriver resultatet för en genomsnittlig elev i Sverige

Vad är det för skillnad på begreppen hemkommun och lägeskommun som används för nyckeltalen om skolan?

Hemkommun - Här ingår elever som var folkbokförda i kommunen, oavsett var de undervisades.

Lägeskommun - Här ingår elever i skolor belägna i kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående skola.

Vilka ingår i ”Liknande kommuner, övergripande Lidköping, 2022”?

Jämförelsegruppen ”Liknande kommuner, övergripande Lidköping, 2022” är framtagen av Rådet för kommunala analyser och är främst avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen strukturkostnad 60 procent, befolkning procent och skattekraft 20 procent. I den utvalda gruppen ingår följande kommuner: Ystad, Värnamo, Oskarshamn, Ljungby, Karlshamn, Orust och Alingsås.

Vad innebär Liknande kommun *verksamhetsområde*?

Det är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar kommunen. Liknande kommuner som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel gymnasieskolan, grundskola och äldreomsorg.

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Lidköpings kommun deltar i undersökningen ”Insikt”. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Enligt SKR:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Undersökningen Löpande insikt

Efter att ditt ärende är avslutat, kan du bli kontaktad av Origo Group Sverige AB. Syftet med den kontakten är att följa upp hur kommunernas myndighetsutövning och bemötande uppfattas av den, som har ett ärende hos kommunen. Uppföljningen görs inom ramen för Löpande Insikt. Deltagandet är helt frivilligt. Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara, så att vi får veta vad som kan göras bättre.

Resultat Insikt

Här kan du ta del av resultatet för Lidköpings kommun Länk till annan webbplats.

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006.

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö.

Resultat

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat utifrån nedanstående färgsättning.
Grönt= Bland de 25 % bästa kommunerna
Gul= Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Röd= Bland de 25 % sämsta kommunerna

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Läs mer på kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se